Szukaj
Close this search box.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Kwalifikacje w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali:

SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  • Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
  • Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach
  • Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
  • Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu

Perspektywy zatrudnienia:

 • pracownik naziemny lotniska
 • personel samolotu
 • przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe
 • agencje obsługi portów morskich
 • porty morskie i rzeczne oraz terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej.