Szukaj
Close this search box.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  2. Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:

Zespół Szkół nr 17

41-800 Zabrze

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58

E-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Tel.: 32-278-55-79

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Patrycja Hładoń

E-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl

Tel.: 668416144

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest

Zespół Szkół nr 17

41-800 Zabrze

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58

E-mail:  sekretariat@zs17.zabrze.pl .

Tel.: 32-278-55-79  NIP 6481102561 REGON 000026181

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Hładoń w następujących formach: przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl, telefonicznie pod numerem: 668416144, listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z obowiązującymi przepisami: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane albo przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji działań statutowych jednostki oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  1. dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,

  2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

  3. ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,

  4. usunięcia danych osobowych,

  5. przenoszenia danych osobowych,

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  7. prawo do sprzeciwu,

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków. Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Państwa, to dane osobowe w zakresie, m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe, inne dane mogły zostać pozyskane przez Administratora od Państwa członków rodziny lub kontrahenta, współpracowników Administratora.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Informacje dot. przetwarzania danych przez Administratora:

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-rekrutacji-dzieci-uczniow

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-rekrutacji-pracownikow

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-skargi-i-wniosku

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-umowy

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-zamowienia-publicznego

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-zapytania-ofertowego

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-ZFŚS

Wniosek-osoby-fizycznej-o-realizacje-prawa

 

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58, reprezentowany przez Pana Tomasza Grzywacza – Dyrektora, tel./fax 32-278-55-79, e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl, NIP 648-11-02-561, Regon 000026181.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. ustawą prawo oświatowe; ustawą Karta Nauczyciela; ustawą o systemie oświaty; rozporządzenia do ww. ustaw).

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych z zastosowaniem stosowanych przez właścicieli portali społecznościowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.